Терапевтични методи

Холистичен терапевтичен подход, който се фокусира върху човешката личност

Процесът на терапия при антропософската медицина се основава върху баланса на четири организационни принципа: физическо ниво; ниво на жизнените сили или жизненост; душевно ниво и индивидуално ниво или его.

Духовно триединство

Антропософската медицина се основава на концепциите за здраве, болест и лечение, които отразяват наличието или отсъствието на баланс на индивидуално ниво на гореспоменатите четири принципа. Все пак взаимодействието между тези четири плоскости се отразява на три функционални системи – нервно-сетивната система, ритмичната система и така наречената система на метаболизма и крайниците, които сами по себе си кореспондират на духовното триединство при хората:

- Нервно-сетивна система – мислене

- Ритмична система – чувства

- Система на метаболизма и крайниците – волята

Тази тройна система обхваща целия човешки организъм и претърпява промяна през различните фази на живота. Всеки път, когато това се случи, ритмичната система (разположена между нервно-сетивната и системата на метаболизма и крайниците) възстановява равновесието, като позволява на хармоничното взаимодействие да продължи. Всяко отклонение от „нормалното“ средно положение води до появата на разнообразни симптоми на заболяване.

Терапии

Антропософската медицина използва лекарствени продукти както от традиционната медицина, така и свои собствени лекарства. Подходът на лечение и изборът на лекарствени продукти и терапии е много специфичен за всеки отделен случай, за да може да се предизвика процес на развитие при пациента, като се стимулира естественото самолекуване и се възстанови баланса на здравето. С помощта на антропософските лекарства процесът на самолекуване на тялото може да се активира и да се възстанови нарушеното равновесие. Оздравителният процес при пациента се подсилва.

Антропософските лекарствени продукти се допълват от множество средства за външна употреба и режими на лечение. Пациентът може да се възползва от влажни компреси, хидротерапия или лечебни бани; от медицински грижи, антропософска физиотерапия и терапия с ритмичен масаж; от диетика, ритмични упражнения, антропософска арт терапия или от антропософска физиотерапия, както и от редица други терапии и подходи към начина на живот на антропософията. Всеки от тези подходи може да се използва във всяка комбинация – режимът на лечение е строго индивидуален за пациента.

Изследване

Тъй като е основана преди близо един век, антропософската медицина е медицинска система, базирана на използването на научни методи. Нагледното документиране и клиничните изследвания са стълбовете, на които се основават доказателствата при антропософското медицинско лечение. Както при всяка друга медицинска система, методологичните подходи са се променили през годините, като са се изместили от анекдотични доклади за отделни случаи и просто замислени ретроспективни проучвания до най-сложните контролирани проекти за проучвания, включително контролирани опити на случаен принцип. Съвременната антропософска медицина използва ефективно целия спектър от методи на проучвания и събира добре контролирани доказателства, за да осигури информация за бъдеща практика.

Безопасност

Безопасността на лечението с методите на антропософската медицина, антропософската фармакология и антропософските лекарствени продукти е документирано чрез получените данни от научните изследвания, които доказват, че като цяло тези методи се понасят добре от пациентите. Всички лекарствени продукти на антропософската медицина се произвеждат съгласно стандартите за добра практика на производство (GMP).

Ефективност

Ефективността на антропософската медицина се измерва по това дали намалява или облекчава физическите или психологическите оплаквания. Въпреки това ефективността на режима на лечение проличава в сбора от всички желани резултати за дадения пациент. Решаващата мярка за ефективност се крие в отговора на организма, а той е индивидуален при всеки случай.

Добавена стойност

Някои проучвания също така посочват, че при антропософското лечение разходите са по-малко в сравнение с традиционното лечение. Това важи особено за случаите на хронични заболявания, при които периодът на лечение може да бъде удължен или дори да продължи цял живот. Медицинските застраховки посочват минимални разходи за лечение. В резултат на това в някои страни антропософското лечение се покрива от медицинските застраховки поради относително ниските му цени. Съвременното многообразно общество живее в свят на изравняване на пазарите, като разнообразието и личното индивидуално обслужване все повече намаляват. Антропософските концепции предоставят основа за все по-необходимата медицина: диференцирани, холистични терапии, които се фокусират върху личността на хората.

Здравето е непрекъснат процес на развитие

Салутогенезисът като наука за развитие на здравето се фокусира върху факторите, които подпомагат човешкото здраве, за разлика от тези, които причиняват заболяване.

Салутогенезис

Интегрирана медицинска система

Антропософията е медицинска система, която допълва традиционната медицина, чрез холистичен подход, като използва традиционни и атропософски медицински продукти.

Антропософска медицина

Уникални фармацевтични продукти

Обработката на фармацевтичните ни продукти е съобразена с фармакопеите, докато отличителното ни производство се базира на три съществени елемента.

Производствен процес