Икономическо устойчиво развитие

В една устойчива икономика природните ресурси не се използват по-бързо, отколкото природата може да ги възстанови.

Устойчива икономика е тази, при която земните ресурси не се оползотворяват по-бързо, отколкото природата може да ги възобнови.

Рентабилността е продукт на процъфтяващи екосистеми и успешно развиващи се общности. Ползите се поделят справедливо.

Икономика, създаваща стойност

Според възгледите ни устойчивата икономика се гради на етични принципи, иновации, инвестиции и здрави финансови основи при използване на наличните ресурси по най-добрия начин. Идеята е да се насърчи използването на тези ресурси по начин, който е ефективен, отговорен и е вероятно да предостави дългосрочни ползи, като в същото време постоянно носи печалба. За да повиши стойността на компанията, Weleda се фокусира както върху потребителите, така и върху служителите – личното им развитие, здраве и необходимост от балансиран начин на живот, включително доброто им физическо състояние. Това е нашата дефиниция за етична и създаваща стойност икономика.

Приходи и инвестиции

Задълбоченото разбиране за същността на бизнеса определя икономическата ориентация на Weleda. За да се поддържа визията на Weleda на практика, е изключително важно да осигурим дългосрочна независимост и автономия, но без икономически успех не бихме могли да приложим корпоративната стратегия за устойчиво развитие. Печалбата от бизнеса е необходима, за да можем да инвестираме в социалното и екологичното устойчиво развитие.

Намаляване на риска

Ръководейки бизнеса си отговорно, Weleda подобрява капацитета на компанията за справяне с риска – от поведението на пазара и екологичните въпроси до взаимоотношенията със служителите, заинтересованите групи и акционерите. Това създава устойчива стойност, която може да бъде разпределена на служителите чрез възнаграждения, на инвеститорите чрез дивиденти и на широката общественост в страните, в които провеждаме дейността си, чрез плащане на данъците.

Добавена стойност

Добавена стойност към компанията

Бизнес дейността на Weleda създава стойност за компанията и отчетът за добавената стойност обяснява приноса на Weleda Group за частния и публичния доход. Той също показва на каква цена Weleda постига резултатите на компанията и как е разпределена добавената стойност.

През финансовата 2013 г. ефективността на бизнеса се подобри, като се наблюдава ръст от 16,8 млн. евро във финансовите резултатите от дейността на групата, достигайки годишен оборот от 343,9 млн. евро.

След приспадане на предварителните плащания добавената стойност на Weleda Group възлезе на 134,9 млн. евро.

Добавена стойност за служителите

Добавената стойност за служителите на Weleda Group възлезе на 71 704 евро.

„Weleda гледа на служителите си като на сътрудници предприемачи, които са част от бизнес процеса. За нас е изключително важно да подкрепяме и насърчаваме усещането за лична отговорност и личен принос от страна на всеки човек.“

Добавена стойност за общностите

През 2013 г. отново бе похарчена седемцифрена сума за дарения и принос към подобни каузи, от които 1,5 млн. евро отидоха в Школата за духовна наука в Дорнах.

Добавена стойност за държавните органи

Държавните органи получиха добавена стойност от 8,9 млн. евро под формата на данъци.

Добавена стойност за кредиторите, инвеститорите и акционерите

През 2013 г. допълнителни 4,4 млн. евро бяха разпределени като лихва за кредиторите, а акционерите получиха дивидент от 5%.

Етично отношение

Като социално ориентирана компания, ние също считаме за изключително важно да се предостави сигурност, индивидуално развитие и цялостно благосъстояние на служители, доставчици и партньори.

Социално устойчиво развитие

Поемане на отговорност

Нашата екологичната ни ангажираност обхваща множество въпроси – от биоразнообразието, през снабдяването със суровини, използването на природни ресурси и устойчиви опаковки.

Екологично устойчиво развитие