Екологично устойчиво развитие

От самото начало

Превърнат в традиция от над девет десетилетия, нашият внимателен и грижлив подход към околната среда и нейните ресурси е заимстван от антропософските идеи на Рудолф Щайнер и е неотменно правило за Weleda. Но екологичната ни ангажираност не спира дотук. Тя обхваща множество въпроси – от биоразнообразието, през снабдяването със суровини, използването на природни ресурси и устойчиви опаковки, до намаляване на отпадъците, разхода на вода и емисиите на парникови газове.

Устойчиво използване на суровини

Weleda използва около 1000 суровини за лекарствени продукти и естествени продукти за грижа и знаем, че това как подбираме източниците си и добиваме тези суровини има значително въздействие върху биоразнообразието. В същото време разбираме, че само непокътнатите природни екосистеми предоставят почва и условия с качество, което е достатъчно високо, за да се добиват нашите естествени суровини.

По тази причина над 78% от суровините, които използваме, идват от органично или биодинамично земеделие или от контролирано събиране на диворастящи растения – процент, за чието нарастване работим непрестанно. Тази отдаденост на биологичното разнообразие е от изключителна важност за Weleda – без биоразнообразие не биха съществували и продуктите на Weleda.

Weleda печели наградата Sustainable Beauty Award

През 2013 г. Weleda спечели наградата в категория „Лидерство в устойчивото развитие“ на наградите Sustainable Beauty Awards, организирани от Organic Monitor. Журито призна и аплодира холистичния устойчив бизнес модел на Weleda като пример за най-добрата практика в индустрията. От основаването си през 1921 г. Weleda е дала начало на редица иновативни проекти, съчетаващи различни аспекти на устойчивото развитие.

Екосъобразно използване на природни ресурси

Както за всяка фирма, за производствения процес на Weleda са необходими вода и енергия. Нашите служители се ангажират да третират тези ресурси с уважение и преминаваме през постоянни подобрения на процесите, като повторното използване на кондензирана вода, която се подава обратно към водния цикъл. През 2013 г. потреблението на вода на килограм произведен продукт намаля с общо една четвърт (25%). 

Също така работим усилено за съкращаване потреблението на енергия на компанията. Можем да постигнем това по преки и косвени начини – чрез оптимизация на охладителните и вентилационните системи, намаляване на общите площи и офисните помещения, по-добро оползотворяване на наличните машини и други мерки, повишаващи ефективността. В същото време Weleda увеличава потреблението си на енергия от възобновяеми източници. През 2013 г. 50,7% от първичната енергия и 94,3% от преобразуваната енергия, която сме използвали, е получена от възобновяеми източници.

 

Биодинамично земеделие

Във Weleda собствените методи за биодинамично отглеждане на лечебни растения остават строго традиционни. Биодинамично земеделие означава, че обработването на земята, животновъдството, производството на семена и грижата за ландшафта се извършват в съответствие с антропософските принципи. Във всички наши градини – в Европа и по света – прилагаме тези биодинамични практики, за да произвеждаме суровини с отлично качество, като в същото време възстановяваме и поддържаме земята и многобройните й общности от живи организми – от микробите до дивите животни и растения.

„Weleda и Whole Foods са синхронизирани на толкова много нива. Партньорството ни е дълго и много естествено. Ангажираността и грижата за източника на съставките и доброто състояние на планетата са изключително важни и за двете компании. Качеството на продукта е фантастично. Биха могли да се направят нововъведения по отношение на това как продуктите са представени на пазара и как да се информира аудиторията за качествата им по лесен начин. Биодинамичните съставки са единствени по рода си. По рафтовете на магазините няма да намерите много продукти, произведени от бизнес, основаващ се на методите на биодинамичното земеделие.“

Марен Джулиано, Whole Foods

Устойчиви опаковки

За нас устойчивите опаковки трябва да отговарят на редица изисквания. Разбира се, те трябва да предпазват продуктите, но трябва също да са произведени от устойчиви материали и да могат да се рециклират, след като са изпълнили предназначението си. Понастоящем няма идеално решение, което отговаря на всички тези изисквания. Докато продължаваме да проучваме бъдещите решения, Weleda се стреми да използва възможно най-устойчивите опаковки. През 2012 г. създадохме екип от служители от различни отдели, който да намери нови решения за опаковане. От това произлязоха множество решения, които приложихме незабавно – да използваме във възможно най-голяма степен рециклирани употребявани материали; да използваме във възможно най-голяма степен кутии, сертифицирани от Съвета за стопанисване на горите; да преминем от метално фолио към цветен печат. Също така проучваме възможностите за замяна на нашите добре познати сини стъклени бутилки с пластмаса, която има слабо въздействие върху околната среда, рециклира се по-лесно и от екологична гледна точка е по-ценна при превоза заради теглото на опаковката. Опаковането се подобрява непрекъснато в резултат на редовни разговори с производители на опаковки и експерти.

Създаване на стойност

Устойчива икономика е тази, при която земните ресурси не се оползотворяват по-бързо, отколкото природата може да ги възобнови. Рентабилността е продукт на процъфтяващи екосистеми и успешно развиващи се общности. За Weleda етичната и създаваща стойност икономика стои в основата на бизнеса, редом с хората, които го правят реалност.

Икономическо устойчиво развитие

Етично отношение

Като социално ориентирана компания, ние също считаме за изключително важно да се предостави сигурност, индивидуално развитие и цялостно благосъстояние на служители, доставчици и партньори.

Социално устойчиво развитие