Нашата отдаденост към добиването на суровини с уважение

Ние сме член на Съюза за етична биотърговия (UEBT) от 2011. Съюзът за етична биотърговия е асоциация с нестопанска цел, която подкрепя "добиването с уважение" на съставки от биоразнообразието.

Амбициозният стандарт за етична биотърговия се стреми към устойчив икономически ръст, развитие на местно ниво и запазване на биоразнообразието.

Следвайки нашата визия "да създаваме свят, където здравето и красотата на хората постоянно се развиват" и нашата мисия "Weleda устойчиво да развива бизнеса си в хармония с човека и природата", прилагаме стандарта на UEBT като система за устойчиво управление на доставните ни вериги за натурални суровини.

Системата ни за етично добиване на суровни е сертифицирана

От 2018 UEBT предлага сертификационна програма за етично добиване на суровини. UEBT сертифицира системите за добиване на суровини на компаниите, които уважават хората и биоразнообразието.

Като член на UEBT, ние сме отдадени на новаторство и на добивни практики, които допринасят за свят, където хората и биоразнообразието процъфтяват. В този смисъл и като част от нашата устойчива стратегия, решихме да преминем на следващото ниво със сертифициране на нашата етична добивна система  (ESS) за всички натурални суровини, използвани в натуралните и органични козметични продукти на Weleda. Тази стъпка допринася и към нашата мисия "да произвеждаме продукти, които активират собствените живителни сили на човека и на природата".

Системата за етично добиване на суровини ни позволява да проверим дали доставчиците и пред-доставчиците отговарят на изискванията ни за устойчив икономически растеж, развитие на местно ниво и опазване на биоразнообразието. Последващият анализ на риска пък идентифицира областите за подобрение и действията, които могат да се предприемат за целта.

Нашата следваща стъпка като част от сертификационната програма е да работим повече върху дефинираните, т.е. приоритизирани доставни вериги. По този начин протягаме ръка към още повече компании, зони за култивация и зони с диворастящи растения, за да подобрим практиките на биотърговията, където това е нужно.

Сертификационният обхват в цифри:

  • Имаме 657 одобрени доставни вериги, което означава, че 100% от суровините ни са с доказано качество.
  • През 2017 добихме 270 суровини от 199 доставчика.
  • Това количество суровини възлезе на общо 4.625 тона през 2017.
  • 62 от нашите доставни вериги са дефинирани като приоритетни за проверка. Проверката означава, че проверяваме информацията, подадена ни от доставчика, посредством одити на място и проверка на документи, когато такива са достъпни. Това ни позволява да докажем дали съотвената компания спазва стандартите за етична биотърговия (справедлива търговия, сертификати за органичност и тн.).

Цел:

  • Провеката на всички дефинирани приоритетни доставни вериги да бъде завършена до юни 2019. Те възлизат на 16% от обема на натуралната и органична козметика през 2017.
  • Класифициране на всичките ни доставни вериги според четирите нива на UEBT (входни индикатори, критични изисквания, гранични изисквания и изисквания за продължително подобрение). За всяко ниво ще се определят цели, които UEBT в последствие ще одобрява. Целите ще са публични и ще са достъпни до края на 2018.
  • Активна комуникация относно този сертификат, свързаните ни дейности и по този начин - повишаване на осведомеността на потребителите по темата за биоразнообразието.

Сертификатът е валиден от юни 2018 в продължение на една година. След това срокът му се удължава след нов одит.