ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „АРНИКА ЗА ЗДРАВЕ И ТОНУС“

Общи условия

Официални правила за участие в играта „Арника за Здраве и Тонус “
Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА


1. Организатор на Играта е „СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД, ЕИК 121518680, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бизнес Парк София 1, сгр. 12Б, ет. 1.
2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата: www.weleda.bg и на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/WeledaBG/ 
3. Организаторите на Играта си запазват правото да допълват или променят Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.weleda.bg и на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/WeledaBG/. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторите не са длъжни да ги информират по друг начин за направените промени.


Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ


1. Играта се провежда на територията на Република България.
2. Играта започва в 00:00 ч. на 01.05.2018 г. и завършва в 23:59 ч. на 31.12.2018 г. „СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.05.2018 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 3 по-горе.
(1) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на страницата https://www.facebook.com/WeledaBG/ 
3. Повече информация може да бъде получена на линията на „СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД: 02 975 75 10/20 или на Фейсбук страницата на Weleda: https://www.facebook.com/WeledaBG/
4. След приключване на Играта, Организаторите не носят отговорност и нямат каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава.


РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. Право да участват в играта имат физически лица с постоянен адрес в България, на възраст над 18 години към 01.05.2018г., с изключение на служителите на „СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД “, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
2. Участието в Играта за седмични награди е обвързано със закупуванете на поне 1 /един/ продукт с арника от марката Weleda (Масло с арника 50мл / 100мл /200мл, Душ-гел с арника 200мл) от някой от нашите партньори (официалният дистрибутор, опоменат на българския етикет трябва да е Селекта Интернационал ЕООД), в срока на провеждане на промоционалната кампания и регистрация на номера на касовата бележка на нашата Инетрнет страница: www.weleda.bg
3. Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на седмичните награди: постелка за йога, спортна бутилка или крачкомер. Регистрирането на номера на една касова бележка дава право на участие в тегленето за седмичните награди до края на промоционалния период, като това право се прекратява само когато регистрираната касова бележка е печеливша – в тези случаи, участникът печели съответния подарък, а бележката се изключва от по-нататъшни тегления.
4. Броят включвания на един участник в тегления е пропорционален на броя регистрирани номера от касови бележки за участие. Например: При регистрация на 5 /пет/касови бележки, всяка от която съдържа като минимално условие поне 1 /един/ брой продукти с арника от марката Weleda (Масло с арника 50мл / 100мл /200мл, Душ-гел с арника 200мл), участникът ще бъде включен пет пъти в тегленията за седмичините награди

Забележка: Ако една касова бележка съдържа няколко броя от промоционалните продукти, това не дава право тя да се регистрира няколко пъти, тъй като условието е да има поне 1 брой от промоционалните продукти.


РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ


1. Участване за награди
Стъпка 1 : Закупете минимум един промоционален продукт описан в Раздел 3, т. 2
Стъпка 2 : Регистрирайте номера на касовата бележка на интернет страницата www.weleda.bg.
1.1. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.
1.2. Всеки регистриран брой касови бележки се натрупва за участие в тегленията на наградите.
1.3. При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 1 или повече броя продукти с арника от марката Weleda, участникът се включва автоматично в тегленията за седмична награда. В случай че спечели седмична награда, участникът губи правото си за участие за награда занапред, считано от момента на уведомяването му по телефон и/или имейл относно спечелването на съответната награда.

2. Награди
2.1. За периода на играта Организаторите ще раздадат общо 24 броя награди – всеки вторник ще се раздават по 3 награди чрез теглене на победители на случаен принцип: една постелка за йога, една спортна бутилка и един крачкомер.
3. Теглене на наградите:
3.1. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип.
3.2. Седмичните награди ще се теглят всеки вторник, стартирайки от 15.05.2018г. (15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12, 11.12, 18.12, 25.12, 01.01). В тях ще се включат всички регистрирани кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на минимум 1 /един/ промоционален продукт описан в Раздел 3, т. 2, считано от началото на Играта. Всяка седмица ще се теглят 3 печеливши и 3 резерви.
3.3. Печелившите ще бъдат обявявани на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/WeledaBG/  и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им.
3.4. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един участник (с един и същ имейл и/или телефон) за периода на Играта!
3.5. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторите, като Организаторите не дължат обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността.
3.6. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.
3.7. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРИТЕ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВАТ НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ!
4. Получаване на наградите:
4.1. Печелившите участници, ще бъдат известени на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/WeledaBG/  и чрез имейл и/или телефон, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторите обявяват за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При не потвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена.
4.2. Седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви.
4.3. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме задължението да му я предаде в тридневен срок от получаването. В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник.
4.4. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера печеливши касови бележки
4.5. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!
4.6. „СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди.


РАЗДЕЛ 5. ЛИЧНИ ДАННИ


1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
2. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Селекта Интернационал“ ЕООД и/или друго дружество, както и техните подизпълнители, за цели свързани с играта, и/или разпространението на наградите, като се съгласяват, че Организаторът не предоставя и не дължи, нито участниците имат право да претендират каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.
3. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.


РАЗДЕЛ 6. ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. С регистрацията на касова бележка за закупен промоционален продукт Участникът заявява, че приема тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.
2. Организаторите на Играта не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
3. Евентуално възникнали спорове между Организаторите на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
4. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.), които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.
5. Организаторите на Играта не носят отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.
8. Организаторите не носят отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.