Политика за поверителност

Политика за защита на данните

Благодарим Ви, че посетихте нашата уеб страница. Спазването на установените със закон мерки за защита на личните данни са изключително важни за нас. Целта на тази политика за защита на личните данни е да информира потребителя на сайта за естеството, обхвата и целта на обработването на лични данни и съществуващите му права, в случай, че е субект на данни според дефиницията на член 4, секция 1 от Европейския общ регламент за защита на данните. Описаната по-долу политика за защита на лични данни взима предвид нови предписания, съобразени с Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.5.2018 г. В същото време, тази политика е съобразена и отговаря на изискванията на Член 13 от Германския Федерален Закон за Телемедия.

1. Администратор

Този уеб сайт и услугите, които предлага се управляват от:

Селекта Интернационал ЕООД


ул.`Бизнес Парк София` №1

сграда 12, вх.Б, ет. 1

1766 София

България

 

Тел.: 02/975 75 10

e-mail: selecta@selecta.bg

Управител: Нели Василева-Мейн

2. Обща информация

Нашият уеб сайт е разработен по начин, който се грижи да събираме възможно най-малко данни от Вас. Принципно е възможно да посещавате сайта и без да въвеждате лични данни. Обработката на лични данни е необходима само в случай, че решите да използвате определени услуги (например, ако използвате формата за контакт). В тези случаи  обаче се грижим, че във всеки един момент обработката на лични данни се извършва в съответствие с правните изисквания или даденото от Вас съгласие. Придържаме се към постановленията на Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR), който влиза в сила от 25.5.2018 г., и релевантните и приложими национални закони, като Германския Федерален Закон за Защита на Личните Данни, Германския Федерален Закон за Телемедия и други специални регулации за защита на личните данни.

3. Определние

Съгласно GDPR, термините, използвани в тази политика за защита на личните данни, имат следните определения:

лични данни’ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

обработване’ означава означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

ограничаване на обработването‘ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

псевдонимизация’ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;;

администратор’ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

обработващ лични данни‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

получател‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за "получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

трета страна‘ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

съгласие на субекта на данните‘ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

4. Съгласие

Понякога, когато посещавате нашия уеб сайт, ще събираме определени лични данни, свързани с Вас. Нуждаем се от Вашето съгласие, за да можем да правим това. Тази информация ще бъде на първо място в секцията за контакт и услуги в случай, че се свържете с нас чрез формата за контакт, поръчате информационен бюлетин, направите заявка или използвате някоя от нашите услуги на сайта (например, когато се абонирате за нещо)

Декларация за съгласие

Като използвате формите за попълване на нашия уеб сайт, Вие давате съгласието си да събираме Вашата лична информация и да я използваме по начините, описани в тази политика за защита на личните данни. Може да оттеглите това съгласие ефективно във всеки един бъдещ момент, като ни изпратите уместно съобщение. Все пак, имайте предвид, че няма как да използвате услугите ни, без да сте ни дали съгласие. За да оттеглите съгласието си, моля да се свържете с нас по гореизброените методи за контакт (в този случай, ще трябва да ни дадете името, имейл адреса и адреса си на местоживеене).

5. Цел и правна основа за обработката на лични данни

Ние обработваме лични данни, необходими за легитимирането, обработката и изпълнението на предлаганите от нас услуги, като използваме член 6, секция 1б на GDPR като правна основа. Ако се налага да използваме външни доставчици на услуги за упълномощена обработка на данни, правната основа за тази обработка ще е член 28 на GDPR.

Ние събираме, обработваме и използваме лични данни само за следните цели::

Цел на обработването на данни Правна основа за обработването на лични данни (‘защо е необходимо обработване на лични данни‘)
При направен контакт и за свързаната с това кореспонденция Основано на Вашето съгласие
Когато отговаряме на Ваше запитване и за да Ви предложим допълнителни съвети, от които имате нужда Основано на Вашето съгласие
Изпращане на информационен бюлетин, абониране за услуги Основано на Вашето съгласие
За да сме се погрижим нашият уеб сайт да Ви е представен по най-ефективния и интересен начин (например, чрез анонимиризирана оценка) Основано на легитимни интереси
За техническото прилагане на нашите услуги Основано на легитимни интереси
Регистриране като потребител на Weleda; оставяне на продуктови оценки Основано на Вашето съгласие
Участие в томболи и състезания Основано на Вашето съгласие
При нужда могат да бъдат добавени и допълнителни цели  

 

6. Събиране и обработка на лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, само когато те са доброволно предоставени от Вас с Вашето знание, например, когато попълните контактна форма или ни изпратите имейл.

Това първоначално се отнася за следните данни в наличните форми за попълване:

Контактна форма:

 • Адрес
 • Лично име*
 • Фамилия*
 • Телефонен номер
 • Имейл*
 • Улица
 • Номер на жилището
 • Пощенски код
 • Град/село
 • Запитване*
 • Съобщение

Информационен бюлетин:

 • Адрес
 • Лично име*
 • Фамилия*
 • Имейл*
 • Улица
 • За бюлетина за бременни жени: термин

Абониране за услугите на Weleda:

 • Адрес
 • Лично име*
 • Фамилия*
 • Телефонен номер
 • Имейл*
 • Улица
 • Номер на жилището
 • Пощенски код
 • Град/село

Потребителски профил на Weleda:

 • Form of address
 • Адрес
 • Лично име*
 • Фамилия*
 • Имейл*
 • Парола*

Събития/ Центъра за събития на Weleda:

 • Дата
 • Брой хора
 • Компания
 • Адрес
 • Обръщение
 • Лично име
 • Фамилия
 • Допълнения
 • Телефонен номер
 • Имейл*
 • Улица
 • Номер на жилището
 • Пощенски код
 • Град/село
 • Бележки

Задължителните полета са отбелязане със *

Личните данни, които споделяте, и съдържанието им се използват само от нас и от свързаните с нас компании. Ние съхраняваме и обработваме Вашите данни само за целите, изброени в точка 5 по-горе. Всяка употреба, различна от идентифицираните цели, изисква изричното Ви съгласие. Същото се отнася и за прехвърлянето и предаването на Вашите данни на трети страни.

7. Общи логове

Информацията за връзка със свързващия се компютър (IP адрес), кои от нашите страници посещавате, датата и продължителността на посещението Ви, идентификационната информация на браузъра и типа операционна система, страниците, които Ви отвеждат към нашата, и успешните достъпвания се записват временно от уеб сървъра в протоколни файлове (логове). Техническата администрация на уеб страниците и анонимното събиране на статистики позволява да се направи оценка на достъпа до услугите на Weleda, както и да се подобри защитата и сигурността на личните данни в нашата компания, което пък има за крайна цел да осигури най-високо ниво на защита за личните данни, които обработваме.

Логовете на сървъра се съхраняват отделно от всякакви други лични данни, които сте въвели в последните 12 месеца за аналитични цели, и след това се изтриват.

8. Бисквитки

Ние използваме бисквитки и сходни технологии, за да можем да Ви предложим  персонализирани онлайн услуги. Моля погледнете нашата Декларация за употребата на бисквитки, където ще откриете повече информация относно начин, по който Weleda използва бисквитки и сходни технологии.

9. Социални плъгини

Този уеб сайт има интегрирани функции за социални медии/споделяне. Все пак, за да защити потребителите на уеб сайта, Weleda използва скрипта Shariff.

Weleda не записва никакви лични данни чрез социалните плъгини или по отношение на тяхната употреба. За да се избегне трансфер на данни до доставчиците на услуги в САЩ без Вашето знание, Weleda използва така нареченото решение Shariff. Това решение не позволя пренос на лични данни към доставчиците на индивидуални социални плъгини, като за начало, при посещение на сайта. Данните се предават към доставчика на услугата и се съхраняват там, само ако кликнете върху някой от социалните плъгини.

За повече информация относно решението Shariff, моля посетете уеб страницата на доставчика му, Heise Medien GmbH & Co. KG:
www.heise.de

10. Информационен бюлетин

Когато се регистрирате за имейли с информационен бюлетин, Weleda иска Вашия адрес, име и имейл адрес, където да бъде изпращан бюлетина. Всяка друга информация се дава доброволно и се използва, за да можем да се обръщаме към Вас по-лично, за да можем да персонализираме бюлетина и за да можем да отговаряме на Вашите запитвания на имейл адреса Ви.

Ако се регистрирате за информационния бюлетин на тази страница, Weleda ще използва въведените данни само и единствено за тази цел или за да Ви информира са всякакви обстоятелства, свързани с конкретната услуга или регистрацията за нея. Weleda подава тези данни към третата страна APSIS, които са доставчик на услугата за управление и осъществяване на изпращането на информационен бюлетин. Weleda има действащо споразумение за упълномощена обработка на поръчките с APSIS – доставчик на услугата за имейл маркетинг на Weleda. По този начин се гарантира, че доставчикът на услугата следва стриктните изисквания на Германския Закон за Защита на Лични Данни във всеки аспект при управлението и осъществяването на мейлинга на бюлетина. Също така, това е и гаранция, че данните се съхраняват само в границите на Европейския Съюз и то с високи нива на зашита. Вашите данни не се съхраняват на сървъри извън Европейския Съюз.

Трябва да въведете валиден имейл адрес, за да можете да получавате бюлетина. IP адресът, от който се регистрирате за бюлетина, и датата на поръчка също се съхраняват. Тези данни целят да служат като доказателство на Weleda в случай на злоупотреба, в случай, че непознат имейл адрес бъде регистриран за бюлетина. За да подсигурим, че имейл адресът не е въведен грешно в мейлинг листа на Weleda, изпращаме имейл с потвърждение до регистрирания имейл. Само след като потвърдите регистрацията си чрез кликване на линк в този имейл, ще започнете да получавате желания бюлетин. Като част от процедурата, поръчката на бюлетина, получаването на имейла за потвърждение и потвърждението на регистрацията се записват.

По всяко време може ефективно да оттеглите съгласието си за съхраняване на данните, Вашия имейл адрес и употребата му за получаване на бюлетина в бъдеще. Weleda изпраща линк, който може да използвате, за да оттеглите съгласието си, във всеки бюлетин. Също така може да комуникирате отказа си писмено до имейла за връзка с нас, описан по-горе.

11. Продуктови оценки

На тази страница може да давате оценки на козметични продукти. Оценката се публикува под пълното Ви лично име и инициала на фамилията Ви. Съответно, трябва да използвате  първото си име, фамилията си и имейл адреса си, за да създадете потребителски профил и да влизате в него. Псевдонимът под формата на Вашето пълно лично име и първата буква на фамилията Ви се използва при авторство на оценки и свързаните идентифициращи лични детайли са известни само на администратора.

12. Тестери на продукти на Weleda

Ако сте избрани за тестер на продуктите на Weleda, ще съхраним пощенския Ви адрес, както и личното Ви име и фамилия. Ще използваме пощенския Ви адрес, само за да изпращаме продукти за тестване и, когато е необходимо, награди.

13. Фейсбук игри

Лични данни се съхраняват само по време на играта с цел безпроблемно изпращане на награди. След края на играта, данните се изтриват. В някои единични случай данните се предават към външен доставчик на услуги. Участникът може по всяко време да оттегли съгласието си съхранение на тези данни като се свърже с нас на selecta@selecta.bg и по този начин да прекрати участието си.

Участникът също се съгласява, когато е уместно за играта, че снимката или продуктовата оценка, публикувани от него с пълното му лично име и първата буква на фамилията, могат да бъдат публикувани в съответствие с играта и спечелените награди, след наше одобрение, на уеб сайта на Weleda или на страниците ни във Фейсбук и Инстаграм. Участникът от своя страна отговоря за законността на качените от него снимки, особено по отношение на авторски права. Weleda запазва правото си да не одобрява снимки или текстове с очевидно незаконно съдържание (тези снимки няма да бъдат показвани публично и ще бъдат дисквалифицирани от играта).

14. Употреба на съдържание и услуги от трети страни

Нашият уеб сайт използва съдържание и услуги от други доставчици. Такива доставчици са, например, картите и видеата, доставяни от Google Maps и YouTube. Данни за IP адреса трябва да бъдат предоставени, за да може тази информация да бъде достъпна и видима в браузъра на потребителя. Ето защо тези доставчици (оттук нататък наричани ‘трети страни’) използват IP адреса на потребителя.

Въпреки, че се стараем да работим само с трети страни, които се нуждаят единствено от Вашия IP адрес, за да предоставят съдържание, не можем да влияем на това дали този IP адрес ще бъде запазен. Процесът се случва поради статистически съображения и подобни цели. Ако получим информация, че Вашият IP адрес е запазен, ще Ви информираме.

Употреба на Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘).

Google Analytics също използва бисквитки, т.е. текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и позволяват да бъде направен анализ на потреблението Ви на уеб страницата. Информацията, извлечена от бисквитката, обикновено се предава към сървъра на Гугъл в САЩ и се съхранява там.

IP анонимизация е активирана на нашия сайт, което означава, че Вашият IP адрес е предварително съкратен от Гугъл във всички страни членки на Европейския Съюз или в другите страни членки на Европейското Икономическо Пространство. Изключение е пълният IP адрес да достигне сървъра на Гугъл в САЩ и да бъде съкратен чак там. В случай на такова изключение, в съответствие с член 6, секция 1 на GDPR, обработката ще бъде основана на легитимен интерес в статистическия анализ на потребитеското поведение с цел оптимизация и маркетинг.

Гугъл ще използва тази  информация от наше име, за да даде оценка на Вашето потребление на страницата ни, да състави доклади за дейностите на страницата, да предложи допълнителни услуги, свързани с употребата на страницата или употребата на интернет, и да предостави тази информация на нас, като администратор на страницата. IP адресът, подаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, не се съчетава с други данни от Гугъл.

Можете да предотвратите запазването на бисквитки като използвате уместните настройки в софтуера на Вашия браузър. Все пак имайте предвид, че в този случай функционалността на сайта може да бъде ограничена за Вас.

Също така, можете да прекратите извличането на данни от бисквитката по отношение на Вашата употреба на уеб страницата (включително IP адреса) от Гугъл и обработването на тези данни от Гугъл, като свалите и инсталирате плъгина за браузър от следния линк: Google browser plugin .

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.
За повече информация относно употребата на лични данни от Google Analytics, молим да прочетете Политиката за Защита на Лични Данни на Гугъл: Google Analytics Data
Може да откриете Политиката за защита на лични данни на Гугъл тук:  : Google Privacy Policy

Употреба на DoubleClick

Този уеб сайт използва маркетинговия инструмент DoubleClick на Гугъл, предоставена от Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘DoubleClick’).

DoubleClick използва бисквитки, за да създава подходящи реклами за потребителя, за да подобрява докладите за представяне по време на кампании или за да не позволява един и същ потребител да вижда същите реклами отново и отново. Гугъл използва идентификационен номер за бисквитката, за да следи кои реклами са се появили в чий браузър и така да не позволява непрекъснатото показване на една и съща реклама. Обработката се основава на нашия интерес към оптимален маркетинг на нашия сайт, съобразно с член 6, секция 1f на GDPR.

DoubleClick също може да използва идентификационния номер на бисквитката, за да следи така наречените конверсии, които пък се свързват със заявките за реклами. Това се случва, когато потребителят види реклама от DoubleClick ad и след това използва същия браузър, за да посети сайта на рекламодателя и да закупи нещо оттам. Според Гугъл, Бисквитките на DoubleClick не съдържат никаква лична информация.

Заради този маркетингов инструмент, Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Гугъл. Не можем да влияем на обхвата и по-нататъшната употреба на данните, събрани чрез употребата на този инструмент на Гугъл, и затова Ви информираме за всичко, което знаем. Интегрирането на DoubleClick казва на Гугъл, че Вие сте посетили подходяща част от нашия сайт или сте кликнали на някоя от нашите реклами. Ако имате регистрация за услугите на Гугъл, Гугъл ще припише посещението на Вашия профил. Дори и да нямате регистрация в Гугъл/или не сте влезли в профила си, доставчикът може да разбере Вашия IP адрес и да го запази.

Ако желаете да се откажете от тази проследяваща услуга, може да деактивирате бисквитките за следене на конверсии като промените настройките на браузъра си и блокирате всички бисквитки с домейн www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Тази настройка ще се деактивира, ако изтриете всички бисквитки в браузъра си. Друг вариант е да научите повече за употребата на бисквитки от Алианса за Дигитална Реклама на www.aboutads.info и да промените настройките си в съответствие. Накрая, но не на последно място, може така да настроите браузъра си, че да получавате информация всеки път, когато се използват бисквитки, и да решавате дали да ги приемате една по една, само в определени случаи и дали да се откажете от тях като цяло. Ако откажете да приемете бисквитки, функционалността на нашия сайт може да бъде ограничена за Вас.

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.
Моля посетете страницата по-долу за повече информация относно DoubleClick и мерките за защита на лични данни на Гугъл: : www.google.de/policies/privacy

Употреба на Google reCaptcha

На тази страница ние също използваме функцията reCAPTCHA, предоставена от Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘). Тази функция служи първо и основно да решава дали информацията се въвежда от истински човек или по неправилен начин чрез автоматично или механизирано въвеждане. Тази услуга изпраща IP адрес до Гугъл, както и всяка друга допълнителна информация, необходима на Гугъл за функционирането на услугата reCAPTCHA, съгласно член 6, секция 1f на GDPR, с основа нашия легитимен интерес при определянето на индивидуалното намерение в интернет активността и избягването на злоупотреба и спам.

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.

Моля посетете страницата по-долу за повече информация относно reCAPTCHA и мерките за защита на лични данни на Гугъл: www.google.com/intl/de/policies/privacy

Употреба на Google Maps

На тази страница ние също така използваме Google Maps (API), услуга предоставена от Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ (‘Гугъл‘). Google Maps е уеб услуга, която предоставя интерактивни карти с цел визуалното изобразяване на географска информация. Тази услуга се използва за показването на нашите локации и улеснява достигането Ви до нас.

Когато посещавате подстраниците ни с интегрирана услуга от Google Maps, информация за Вашето използване на сайта (като IP адрес) се изпраща до сървърите на Гугъл в САЩ и се съхранява там. Това се случва без значение дали сте влезли във Вашия Гугъл профил и дори въобще имате такъв. Ако сте влезли във Вашия Гугъл профил, информацията директно се приписва на него. Ако не желаете тази информация да се приписва на Гугъл профила Ви, трябва да излезете от него преди да активирате бутона. Гугъл съхранява данните (дори и за потребители, които не са в профила си) като потребителски профили и ги анализира така. Всяка такава оценка се случва в съответствие с член 6, секция 1f на GDPR, основано на легитимния интерес на Гугъл да предоставя персонализирани реклами, пазарни проучвания и/или базиран на потребителските нужди дизайн на уеб сайта си. Имате правото да възразите срещу създаването на такива потребителски профили. За да упражните това право, трябва да се обърнете към Гугъл.

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни ‘Щит за неприкосновеност‘, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.

Ако не сте съгласни  с предоставянето на Вашите данни на Гугъл за в бъдеще заедно с употребата на Google Maps, може изцяло да деактивирате уеб услугата Google Maps като изключите апликацията JavaScript във Вашия браузър. Google Maps и представените карти на този уеб сайт няма да могат да се използват повече след деактивацията.

Може да се запознаете с условията за употреба на Гугъл на www.google.de/intl/en/policies/terms/regional. Допълнителните условия за употреба на Google Maps може да видите на www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
Подробна информация относно защитата на лични данни заедно с употребата на  Google Maps може да се намерят на сайта на Гугъл (‘Декларация за поверителност на Гугъл‘): www.google.de/intl/en/policies/privacy

Употреба на инструменти за ретаргетинг

На нашия уеб сайт, https://www.weleda.bg/, използваме така наречената технология за ретаргетинг. Използваме ретаргетинг, за да категоризираме различните потребители на сайта в потребителски групи. В зависимост от потребителската група, след това се обръщаме към посетителите на страницата на други уеб страници  или апликации с персонализирани реклами за нашите продукти или услуги.

За тази цел използваме следните продукти, предоставени ни от доставчиците на услуги:

‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’/’Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’

‘Facebook Customer Audience’ и ’Facebook Pixel’

Facebook Custom Audience’ и ‘Facebook Pixel’ са продукти на Facebook Ireland Ltd., Хановер Рийч, 5-7 Хановер Куей, Дъблин 2, Ирландия (‘Фейсбук’). Нашата уеб страница използва ‘Facebook Pixel’ от Фейсбук, който създава директна връзка със сървърите на Фейсбук. Затова и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Фейсбук. Фейсбук приписва тази информация на личния Ви Фейсбук профил, ако имате такъв профил и ако сте влезли в него. Ако посещавате и други страници, които използват ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’, тази информация също се свързва с личния Ви профил. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате. Ако не сте потребител на Фейсбук или не сте в профила си, когато посещавате страницата ни, Вашето посещение няма да се отнесе към Вашия потребителски профил във Фейсбук.

За повече информация относно защитата на Вашата поверителност във Фейсбук, моля посетете информацията за поверителност на Фейсбук на www.facebook.com/about/privacy. По-конкретно, може да управлявате съдържанието и информацията, които споделяте по време на употребата си на Фейсбук, чрез инструмента ‘Дневник‘ или да свалите от Фейсбук чрез инструмента ‘Download your data’.

‘Google AdWords User Lists’ и ’Google Dynamic Remarketing’

‘Google AdWords User Lists’ и ‘Google Dynamic Remarketing’ са продукти на Google Ireland Ltd, Гордън Хаус, Бароу Стрийт, Дъблин 4, Ирландия (‘Гугъл’). Нашата страница използва пиксел, предоставен от Гугъл, който създава директна връзка със сървърите на Гугъл. Затова и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Гугъл. Гугъл свързва тази информация с индивидуален идентификационен номер, който се записва на Вашето крайно устройство под формата на бисквитка или се предоставя от Вашето крайно устройство (‘рекламен идентификационен номер’ на смартфоните). Ако посещавате и други страници, които използват ‘Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’, тази информация също се свързва с личния Ви идентификационен номер. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате.

Отказ

Може да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на нашата страница по всяко време, за един или повече инструмента. Моля използвайте настройките за бисквитки или следните линкове за целта:

отказ от ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’
отказ от ‘Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’

За всеки инструмент ние съхраняваме бисквитка за отказ на Вашето крайно устройство, като тя е валидна за неопределен период за време. Ако достъпвате нашата страница от различни крайни устройства, трябва да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на всяко едно устройство, тъй като не можем да свържем множество устройства с индивидуални посетители. Чрез отказа си ще спрете интеграцията на описаните пиксели и ще предотвратите обмена на данни с Фейсбук и Гугъл.

Може да деактивирате персонализираното рекламиране и директно през рекламните мрежи. За повече информация, моля посетете директно страниците на  Гугъл и Фейсбук.

Употреба на Olapic

Използваме Olapic, за да показваме на тази страница съдържание, създадено от потребителите. За повече информация, моля посетете общите условия на Olapic:  tos.olapic.com/weleda-de

15. Сигурност на данните

За съжаление, преносът на информация по интернет никога не е 100% сигурен, така че не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени към нашия сайт по интернет.

Въпреки това, използваме технически и организационни мерки, за да защитим нашия уеб сайт от загуба, унищожаване, достъп, модификация или дистрибуция на данни от неупълномощени лица.

По-конкретно, Вашите лични данни се изпращат към нас в криптирана форма. Използваме системата за кодиране SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) за тази цел. Нашите мерки за сигурност са в постоянен процес на подобряване в съответствие с новите достижения в технологията.

16. Права на субекта

Ако Вие сте субект на данни според дефиницията на член 4, секция 1 на GDPR, то Вие имате следните права по отношение на обработката на личните Ви данни съгласно с Европейския общ регламент за защита на данните. Законодателният текст за правата, описани по-долу, може да намерите на​
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Право на потвърждение и достъп

Според условията на член 15 от GDPR, Вие имате правото да поискате потвърждение от администратора по всяко време и безплатно дали личните Ви данни се обработват, да получите достъп до съхраняваните лични данни, които засягат Вас, както и да получите копие от потвърждението.

Право на поправка

Според условията на член 16 на GDPR, имате право до поискате поправка без неоправдани закъснения на всички неточни лични данни, които Ви засягат. Имайки предвид целта на обработването на лични данни, имате право да поискате попълване на всички непълни лични данни – включително по начини, които включват предоставянето на допълващо изявление.

Право на изтриване

Според условията на член 17 на GDPR, имате право да изискате от администратора личните данни, свързани с Вас, да бъдат изтрити без ненужни закъснения, стига да отговаряте на някоя от причините, изложени в член 17 на GDPR и обработката на данните да не е необходима.

Право на ограничаване на обработката

Според условията на член 18 на GDPR, имате право да изискате ограничаване на обработката на лични данни, ако някое от условията на член 18 на GDPR е на лице.

Право на преносимост на данни

Според условията на член 20 на GDPR, имате право да получите личните данни, отнасящи се Вас и предоставени ни от Вас по структуриран начин, във формат, който се разпознава от повечето машинни устройства, и имате право да предадете тези данни на друг администратор без да срещнете пречка от наша страна, стига допълните условия в член 20 на GDP да са приложими.

Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите ефективно съгласието, което сте ни дали за обработка на личните Ви данни за в бъдеще. Моля да отнесете отказа си към нас чрез контактите по-горе.

Право на възражение

Според условията на член 21 на GDPR, имате право да възразите срещу обработката на лични данни, свързани с Вас, по всяко време. Ако условията за ефективно възражение са покрити, ние няма да имаме право да обработваме личните Ви данни повече.

Право да заведете жалба към надзорен орган

Независимо от други мерки по отношение на административни или съдебни дела, имате право да подадете жалба към надзорния орган, особено в страната членка, където живеете, където работите или където предполагаемото нарушение се е случило, ако смятате, че обработката на лични данни, засягащи Вас, нарушават изискванията на GDPR.

17. Предаване на личните Ви данни

Вашите лични данни се предават в следните случаи.

Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги в Германия.  Това е необходимо за работата на уебсайта, както и за изпълнението, функционирането и осъществяването на настоящето съгласие за употреба и може да се случи и без Вашето съгласие.

Данните също могат да бъдат предадени, ако сме заставени да го направим по законови причини/или по заповед на власти или съдилища. Тук се включват по-конкретно разкрития за криминални разследвания, спешни случаи или реализиране на интелектуални права.

Ако данните се предават към доставчика на услуга до нужната степен, то той ще има достъп до Вашите лични данни само да степента, която му е нужна, за да изпълнява задълженията си. Тези доставчици на услуги са задължени да обработват личните Ви данни в съответствие с приложимите закони за защита на лични данни и в частност с GDPR.

Отделно от случаите, описани по-горе, ние няма да предоставяме данните Ви на трети страни без Вашето съгласие. По-конкретно, няма да предаваме никакви лични данни до лица и организации в трети страни или международни организации.

18. Период на съхранение на лични данни

По отношение на периода за съхранение, ние изтриваме всички лични данни веднага щом вече не се нуждаем от тях за изпълнението на оригиналната им цел и всички установени със закон срокове на съхранение вече не са приложими. Установените със закон срокове на съхранение са водещият критерий за конкретната продължителност на съхранението на лични данни. При изтичане на този период, съответните данни се изтриват рутинно. Ако срокът на съхранение все още е приложим, обработката се ограничава чрез блокиране на данните.

19. Информация за предоставянето на лични данни от субекта на данни

Бихме желали да се възползваме от възможността, за да Ви информираме, че предоставянето на лични данни е задължително в някои случаи (например, данни за плащане при плащане на услуги, които се таксуват) или може да възникне при договорни споразумения. За да се възползвате изцяло от услугите на нашия уеб сайт, трябва да сключите съответното съгласие за употреба с нас (Общи условия) чрез регистрация. За осъществяването на съгласието трябва да ни дадете някои лични данни (например, потребителско име, имейл адрес), които обработваме с цел сключването на съгласието. Ако не ни предоставите тези лични данни, за нас ще е невъзможно да сключим съгласието с Вас или, ако предоставите само някои данни, няма да можете да използвате всички наши услуги.

20. Препратки и линкове

Когато посещавате уеб страници, към които препраща нашият уеб сайт, може да бъдете помолени отново да въведете Вашето име, адрес, имейл адрес, свойства на браузъра и т.н. Тази политика за защита на данните не отговаря за събирането, разкриването и обработката на лични данни от трети страни.

Третите страни могат да имат свои собствени мерки относно събирането, обработката и употребата на лични данни. Затова нашият съвет е, когато посещавате уеб страници на трети страни, да се запознаете с техните практики за обработка на лични данни преди да въведете Вашите.

21. Промени в политиката за защита на данни

hanges to the data protection policy

Ние постоянно развиваме нашия уебсайт с цел да Ви предложим по-добри услуги. Ние ще поддържаме тази политика за защита на данни винаги актуална и ще я адаптираме при нужда.

Разбира се, винаги ще Ви информираме своевременно за всякакви бъдещи промени в тази политика. Може да го правим, например, чрез изпращане на имейл на предоставения ни от Вас имейл адрес. В случай, че се наложи да ни дадете някакво допълнително съгласие за обработката на Вашите данни,  ние ще се свържем с вас, за да ни го дадете, преди влизането в сила на съответните промени.

По всяко време може да откриете най-актуалната версия на нашата политика за защита на данни онлайн на www.weleda.bg/privacy-policy.

22. Длъжностно лице по защита на данните

Ако имате някакви въпроси относно закона за защита на личните данни, моля да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Herold Unternehmensberatung GmbH

Г-н Филип Херолд
Хафенщрасе 1a
23568 Любек

Имейл: philipp.herold@hub24.de

www.mein-datenschutzbeauftragter.de

 

Дата: 18.04.2018

Декларация за употребата на бисквитки

Употреба на бисквитки

На нашия уебсайт информацията се събира и съхранява по начин, известен като бисквитки в браузъра.

 

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на преносителя на данни и запазват конкретни настройки и данни с цел взаимодействие с нашата система чрез вашия браузър. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратена, информация за възрастта на бисквитката и алфанумеричен идентификационен код.

 

Защо използваме бисквитки?

Бисквитките позволяват на нашата система да разпознава устройството на потребителя и по този начин да активира всички предварително определени настройки. Веднъж щом потребителят влезе в платформата, бисквитката се изпраща до твърдия диск на компютъра му. Бисквитките ни помагат да подобрим сайта си и да Ви предложим по-добра услуга, съобразена с нуждите Ви. Позволяват ни да разпознаем Вашия компютър и/или (мобилно) устройство, ако се върнете в сайта ни, и така ни позволяват да:

 

 • Запазваме информация за предпочитаните Ви действия на сайта с цел адаптирането му към личните Ви интереси.
 • Ускорим обработването на Вашите търсения.

 

Работим заедно с трети страни, което ни помага да направим онлайн услугата и сайта по-привлекателни за Вас. Ето защо, когато посещавате сайта, бисквитки от тези партньорски компании (доставчици като трета страна) също се запазват на твърдия Ви диск. Тези бисквитки се изтриват автоматично след определен период.

 

Мога ли да решавам дали да бъдат използвани бисквитки?

Ако не желаете да бъдат използвани бисквитки в браузъра, може да нагласите настройките на използваните бисквитки от крайното устройство по свое желание и по всяко време, като отворите секцията за настройки на бисквитки. Друг вариант е да коригирате настройките на самия браузър, за да предотвратите приемането и запазването на бисквитки. Молим да имате предвид, че в този случай функционалността на сайта може да бъде ограничена за Вас и дори може да нямате достъп до сайта. Ако желаете да приемете само нашите бисквитки, но не и тези на нашите доставчици и партньори, може да изберете настройката „блокирай бисквитки от трети страни“ във Вашия браузър. Ние не носим отговорност за употребата на бисквитки от трети страни.

Вашето съгласие се отнася за следните домейни: www.weleda.bg Вашето състояние: Съгласие дадено на: 

Страницата използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност. Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате, че можем да използваме бисквитки.

 

Настройки на бисквитките

Функционални бисквитки

Тези бисквитки се използват с цел подобряване и улесняване упоребата на сайта. Например, те могат да запомнят информация за Ваши предишни избори, могат да запомнят паролите Ви или да спомагат за правилното показване на уеб сайта на видеа или съдържание от социалните медии. Някои от бисквитките се изискват за системна администрация, за превенция на измами, за да Ви държат постоянно във Вашия профил в различни сайтове, както и за функцията "кошница" при онлайн пазаруване. Тези бисквитки не могат да бъдат изключени, тъй като нашият уеб сайт няма да функционира правилно без тях.

 

Име на бисквитката Описание Трайност на бисквитката по подразбиране
CUSTOMER_UUID

Konakart:

Универсалният уникален идентификатор на клиента (customer UUID) е ключ към информацията за клиента, която се съхранява в базата данни. Името на клиента, ID на клиент-гост, предпочитанията на клиента и локацията на клиента се запаметяват.

До изтичане на сесията в браузъра
JSESSIONID

Tomcat:

Бисквитка за сесия. Използва се, за да се идентифицира информацията на браузъра за сесията.

До изтичане на сесията в браузъра
_visitor Hippo:

Единствената информация, която се съхранява в бисквитката, е потребителското ID, UUID, който не съдържа никаква информация в себе си, освен идентификатор, който да разграничи потребителя от други потребители.

Посетете www.onehippo.org

2 години
_weleda_accepted_cookie

Weleda:

Съхранява булев тип данни (истина/неистина), когато потребителят приеме политиката за употреба на бисквитки.

5 дни от инсталирането/актуализирането
nlSubscriptions

Weleda:

Записва вътрешните идентификационни номера на списъка за изпращане на бюлетини, за които потребителят се е абонирал или отказал чрез уебсайта, както и датата на събитието. Бисквитката се използва за проследяване на затварянето или попълването на формуляри за абонамент за бюлетин на уебсайта, за да се осигури по-добро преживяване за потребителите.

30 дни от инсталирането/актуализирането
newsletterbar

Weleda:

Съдържа опцията « collapsed » . Използва се за непрекъснато показване на модула по време на сесията.

30 дни от инсталирането/ актуализирането
weledaCookieOptInState

Weleda:

Регистрира дали сте приели употребата на бисквитки на уеб сайта. Не съдържа никаква информация за потребителя. Събира информация под анонимна форма като използва уникален идентификатор. Тази бисквитка остава на Вашия компютър и след като сесията е приключила.

Тази бисквитка остава на компютъра Ви след като сесията е приключила и докато не изтриете запазените бисквитки.
cookieNoticeRead

Weleda:

Регистира дали банера с политиката за употреба на бисквитки се е показал при влизането Ви в сайта, така че да не Ви се показва отново. Събира информация под анонимна форма като използва уникален идентификатор. Тази бисквитка остава на Вашия компютър и след като сесията е приключила.

5 дни от инсталирането/актуализирането

 

Бисквитки за представяне, анализ и таргетиране

Тези бисквитки ни позволяват да събираме информация относно Вашата употреба на нашия уеб сайт и се използват, за да разберем как взаимодействате със сайта с цел подобряването на услугата. Чрез тях, например, оценяваме представянето на сайта или тестваме различни идеи за дизайна му. Може да работим с трети страни за изпълнението на тези услуги, така че тези бисквитки може да бъдат предоставени и от трети страни.

 

Име на бисквитката Описание Трайност на бисквитката по подразбиране
__utma

Google analytics:

Използва се, за да се различават потребителите и сесиите. Бисквитката се създава, когато се активира javascript library и не съществуват бисквитки existing __utma. Бисквитката се актуализира всеки път, когато се изпрати информация до Google Analytics. Посетете developers.google.com

2 години от инсталирането/актуализацията
__utmb

Google analytics:

Използва се, за да се определят нови сесии/посетители. Бисквитката се създава, когато се активира javascript library и не съществуват бисквитки existing __utmb. Бисквитката се актуализира всеки път, когато се изпрати информация до Google Analytics.

30 минути от инсталирането/актуализацията
__utmc

Google analytics:

Не се изпозлва при ga.js. Създава се за оперативна съвместимост с urchin.js. Исторически, тази бисквитка оперира във взаимодействие с бисквитка __utmb, за да определи дали потребителят е в нова сесия/посещение.

До изтичане на сесията в браузъра
__utmz

Google analytics:

Съхранява източника на трафик или кампанията, която обяснява как потребителят е достигнал до сайта. Бисквитката се създава, когато се активира javascript library и се актуализира всеки път, когато се изпрати информация до Google Analytics.

6 месеца от инсталирането/актуализацията
__utmx

Google analytics:

Google Analytics - Използва се, за да определи дали потребителят е част от експеримент.

До 18 месеца
__utmxx

Google analytics:

Google Analytics - Използва се, за да определи трайността на експериментите, в които потребителят е включен.

До 18 месеца
_ga

Google analytics:

Използва се, за да се разграничават потребителите. Използва се във файл analytics.js

2 години
_gat_UA-57093936-10

Google analytics:

Използва се, за да се контролира скоростта на запитванията. Използва се във файл analytics.js

10 минути
_gaexp

Google Optimize:

Google Optimize - Използва се, за да определи дали потребителят е част от експеримент и каква е трайността на експериментите, в които е включен.

Изтича след 90 дни.
_olapicU

Olapic Inc.:

Тези бисквитки работят с Olapic, инструмент за споделяне на социални снимки, собственост на  Olapic Inc. Тези бисквитки проследяват действията на потребителя, за да ни позволят да взаимодействаме с потребителите на платформи за социални медии. Може да намерите повече информация на www.olapic.com/privacy-policy

Изтича след 4 седмици.
_atuvc

AddThis:

Бисквитката _atuvc се създава и разчита от сайта за социално споделяне AddThis чрез JavaScript от страната на потребителя, за да подсигури, че потребителят вижда актуализиран брой, ако сподели страница и след това се върне в нея преди споделения брой в кеша да е бил актуализиран. Никакви данни от бисквитката не се изпращат обратно до AddThis или се премахват, когато деактивираните бисквитки биха довели до неочаквано поведение за потребителите.

Изтича след 2 години.
JSESSIONID

Weleda:

Тази бисквитка ни позволява да Ви разпознаем като потребил на сайта, запазва ID на Вашата сесия и се премахва, когато затворите браузъра.

До изтичане на сесията в браузъра
_dc_gtm_UA-(ID)

Weleda:

Тази бисквитка ни позволява да проследяваме събития и да правим анализи на уеб сайта.

До изтичане на сесията в браузъра