Природа

Смисълът на биоразнообразието

Биоразнообразието често се разбира като многообразие на видовете. Отнася се както за растителни, така и за животински видове и тяхното многообразие в голямото семейство на вида. Oтнася се и за разнообразието от видове (различни растения, животни, микроорганизми) в даден хабитат или район. Съществува и разнообразие от екосистеми (различни хабитати: гори, реки, поляни) на дадено място. Разнообразието на три нива - ген, вид и екосистема - представлява същността на биоразнообразието. На кратко, биоразнообразието обхваща целия живот на планетата Земя.

Не е известно точно колко вида същества обитават земята. Предполагаемата цифра варира в широки граници между 5 и 10 милиона. Само една малка част от тях - 1,8 милиона вида - са научно документирани. Големи зони на биоразнообразие, така наречените горещи точки, могат да се намерят в океаните, на тропиците и в местности, култивирани от древността. Биоразнообразието не е равномерно разпределено. Климат и други географски фактори превръщат някои региони в гъсто населени с видове екосистеми и генетични ресурси. Смята се, например, че тропическите дъждовни гори са дом на между 50 и 70 процента на всички растителни и животински видове на земята. Около 56,000 различни растения могат да бъдат открити само в Бразилия.

 

Около 56,000 различни растения могат да бъдат открити само в Бразилия

Хората зависят от биоразнообразието

Ние, хората, често приемаме благата на биоразнообразието за даденост. Ако погледнем по-отблизо обаче бързо ще разберем, че биоразнообразието ни дарява много. Растенията и животните ни осигуряват храна, суровини и лекарства. Екосистемите пък се грижат за чистия ни въздух, прясната вода и плодородните почви; защитават ни от наводнения и ерозия. Нашият естествен хабитат също така ни дава възможност за почивка и забавление. Индустрията зависи пряко от много натурални суровини като дървен материал, масла и естествени оцветители. Някои видове вдъхновяват учените за технически иновации. Например, "ефектът на лотуса" е изведен от самопочистващата се и силно хидрофобна повърхност на листата на лотуса.

 

"Ефектът на лотуса"

Повърхностите, разработени по този модел, се използват от дълго време в ежедневието ни, като например по фасадите на къщите.

Биологичното разнообразие е важно

Всеки един вид на тази земя е зъбно колело в системата от живот, развивала се в продължение на милиони години. Ние трябва да уважаваме, ценим и пазим тези видове за наше и тяхно добро - от простите микроогранизми до впечатляващите делфини и самата земя. Ние, хората, като вид на тази планета, сме важна част от природната система и зависим пряко от нея. За да демонстрират важността и степента на нашата зависимост от биоразнообразието, учените се опитват да представят неговите "постижения" в цифри. Ето три примера от техните проучвания:

 

  • Приблизително 60,000 различни растителни видове се използват в традиционната и модерна медицина по целия свят.
  • 30 процента от световния земеделски добив зависи от полинацията, която животните извършват. Цялата икономическа стойност на полинацията от насекоми се оценява на около 265 милиарда евро (Център за проучване на околната среда в Хелмхолц, Дрезденски технологичен университет, Университет във Фрайбург, цифри от 2009г).
  • Около 100 милиона тона водни организми, като риби, миди и ракообразни, се ловят годишно и имат значителен принос към световната хранителна сигурност (Организация по прехрана и земеделие,  Състояние на световния риболов и аквакултури 2006).

 

Защо биоразнообразието ни засяга?

Природата е основата на нашия живот. Голямото биоразнообразие пък помага да осигурим живота ни на земята и този на бъдещите поколения. Тъй като разнообразието е най-важния принцип за оцеляване в природата, то е и гаранция за стабилност. Само с богато биоразнообразие и широка палитра генетични видове, природата може да се справи с промени, като климатични условия, болести или вредители. Изчезването на определени видове обаче е необратимо и създава изключителни рискове. Освен присъщите им качества, животните и растенията играят и важна роля в екосистемите.

Въпросът е: Кога екосистемите ще спрат да функционират и да предлагат услугите си?

Когато 10% от видовете изчезнат?

Или 60%?

 

Основни заплахи

Предполага се, че скоростта на изчезване на видовете в резултат на човешка дейност е по-висок от естествения с между 1,000 и 10,000 пъти. Няколко хиляди животински и растителни видове изчезват всяка година. Към момента около 26,000 вида са застрашени от изчезване. Животни, като китайския речен делфин, пиринейския ибекс и яванския тигър, са вече загубени безвъзвратно. Много морски рибни видове са също застрашени. Не само животни и растения, а също многобройни екосистеми по света са заплашени от изчезване. Още през 1990г Организацията по прехрана и земеделие към ООН изчислява, че около 42% от тропическите дъждовни гори са вече изчезнали. Приблизително 13 милиона хектара гори се унищожават всяка година. Интензивното земеделие пък води до изчезването на многобройни расителни видове; поне 75% вече не съществуват.

Решение и съвременни програми

Конвенция за биологичното разнообразие

Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) е най-всеобхватното международно споразумение със задължителен характер за защита на биоразнообразието и устойчивата употреба на натурални суровини. Приета е след първата конференция на ООН по околната среда и водите в Рио де Жанейро през 1992г и оттогава досега е ратифицирана от над 190 държави. Конвенцията заявява, че биоразнообразието е ключово за доброто качество на нашия живот. Трите ѝ основни цели са запазването на биологичното разнообразие, устойчивата употреба на компонентите му и справедливото разпределение на благата му. Последният доклад на CBD от октомври 2014г стига до заключението, че почти всички цели поставени от международната общност за 2020г са вече пропуснати.

Международен съюз за защита на природата (IUCN)

Международната "червена книга" е най-известният и достоверен индикатор за състоянието на биоразнообразието. Публикува се от Международния съюз за защита на природата. Регионални експерти оценяват и актуализират риска от изчезване на различни животински и растителни видове, следвайки списък с установени критерии. Основан през 1948г, Международният съюз за защита на природата е международна организация, съставена както от правителствени, така и от граждански организации. 

Световен фонд за дивата природа (WWF)

Световният фонд за дивата природа (WWF) е международна неправителствена организация, посветена вече повече от 50 години на опазването на биологичното разнообразие и устойчивата употреба на природни ресурси. Световният фонд за дивата природа действа в повече от 100 държави и подкрепя хиляди проекти за опазване на околната среда по света.

Кога екосистемите ще спрат да функционират и да предлагат услугите си?

Weleda и нашата отдаденост на биоразнообразието

Натуралните суровини са в сърцето на нашите продукти. Чрез култивация на 248 кв. км (приблизително 35,000 футболни игрища) по света в съответствие с принципите на органичното земеделие, ние подхранваме почвата и спомагаме за биоразнообразието. Все пак без биоразнообразието, продуктите на Weleda няма да могат да съществуват.

Градините на Веледа: Не просто искаме да запазим биоразнообразието, а целим да го развиваме.

Етично добиване на суровини

Какво е това и как ме засяга?

Арника, палмово масло или кафе - култивацията и търговията с натурални съставки и продукти често води до икономически или социални проблеми. Не случайно растат притесненията относно работните условия и ефекта върху околната среда, които произтичат от добиването, обработката и продажбата на натурални продукти. Съществуват многобройни проучвания на природозащитническата организация Грийнпийс, които показват как много компании злоупотребяват с властта си и нарушават човешки права и екологични стандарти.

Докладът на Грийнпийс “Справедливост за хората и планетата, 2018г” документира неправомерното отношение на различни корпораци в сферата на обезлесяването, замърсяването на водата и въздуха, химическите и ядрени инциденти и нарушаването на правата на местните населения. Но потребителите също имат власт - силата на търсенето. В крайна сметка това, което търсим като потребители, и покупките, които правим, определят кои продукти стигат до пазара. Все повече хора поемат лична отговорност за продуктите, които купуват. Не трябва да подценяваме влиянието им: техните решения не просто влияят на пазарната икономика, но също така на  благополучието на хората и околната среда.

Доставните вериги зад продуктите

Веригите на доставка и стойност свързват компаниите по света, обикновено на няколко континента. По този начин компаниите закупуват работна ръка, суровини, консумативи и услуги за производството на продуктите си. Международните компании постоянно откриват нови пазари и нови производствени площадки, което може да доведе до социални и екологични проблеми в доставните вериги - заради различните законови рамки и минимални екологични и социални стандарти. Това пък може да доведе до липса на прозрачност и неадекватно спазване на човешките права, както и на работните, социални и екологични стандарти. Подобни проблеми не се отнасят само за производството в развиващите се страни, а и за по-богатите държави.

Пример: Лечебни растения

Около 60,000 вида растения се използват като медицински съставки по света. Според WWF, повече от 400,000 тона медицински растения с пазарна стойност от над 1 милиард евро влизат в международните пазари всяка година (Heilkraft der Natur, 2015). Германия използва около 45,000 тона медицински растения годишно, като това ѝ отрежда първото място в Европа. Четири пети от всички растения, събирани в световен мащаб, са диворастящи - без сертификат или контрол. Но невнимателното събиране и обработка имат екологични, социални и икономически последствия. Около 15,000 вида са заплашени от свръхексплоатация и загуба на естествения си хабитат. Ако тези растения изчезнат, вече няма да са налични за медицински цели в съответните си държави, нито пък за международните потребители. 

Във Weleda всички диворастящи растения, които използваме, са сертифицирани.

Органичните стандарти помагат на растенията и животнитe. А на хората?

От екологична гледна точка, органичните стандарти са най-добрият избор. Стриктните изисквания на асоциациите на органичните фермери поставят стандарти, по-високи от изискваните по закон. Все пак има доста място за подобрение, например по отношение на запзването и стимулирането на биоразнообразието. От социална гледна точка съществуват множество сертификационни стандарти. От една страна има знаци, които доста обширно засягат човешките права като стандарта за социален мениджмънт SA 8000. От друга страна, има фермерски асоциации, които спазват  местните трудови закони, но не покриват допълнителни социални критерии. Понякога е трудно да се проследят многото различни сертификати и знаци. Ето тук индекса на Ecolabel е от голяма полза. С над 460 знака от почти 200 страни, той е най-голямата по рода си директория.

Съюз за етична биотърговия

Съюзът за етична биотърговия (UEBT), www.uebt.org/, предлага международно признат стандарт за етично добиване на натурални съставки. Организацията с нестопанска цел започва като клон на Конвенцията за биологично разнообразие на ООН (CBD) и Конференция на ООН за търговия и развитие  (UNCTAD). Стандартът на UEBT обхваща и трите цели на устойчивост и надгражда конвенциите на Международна организация на труда към ООН (ILO), принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) и други. Спазвайки стандартите на UEBT, една компания гарантира на потребителите си следното:

  • че биоразнообразието е запазено и е било използвано устойчиво по време на добива на суровините за продуктите.
  • че отношението към всички партньори по доставната верига е било коректно, а заплащането - справедливо и, че съществува система за проследяване, по която може да се идентифицира произхода на натуралните съставки.
  • Че са взети конкретни мерки да няма заграбване или неправомерна употреба на земя.

Разликата между Справедлива търговия, Съюз за етична биотърговия и други знаци

Знака за Справедлива търговия (Fairtrade) е познат в хранителната индустрия, особено в производството на кафе. Стандартите за справедлива търговия включват забрана на нелегален детски труд или принудителен труд. Една трета от критериите са свързани с опазването на околната среда. Разликата между UEBT и другите знаци е, че стандартите на UEBT контролират в частност доставните вериги на компаниите и произхода на суровините им за всички използвани натурални съставки. За да успява в целите си, UEBT осъществява непрестанен контрол над култивираните и диворастящите видове, така че биоразнообразието да може да бъде увеличено или подобрено в критични случаи.

UEBT разглежда системата на една компания в нейната цялост.

Етично добиване на суровини във Weleda

Weleda е една от водещите компании в света по закупуване на органични суровини. През 2018г Weleda беше един от двамата пазарни лидери, които получиха новия сертификат на UEBT за добиване на суровини с уважение. Weleda е пълноправен член на UEBT от 2011г и прилага всички стандарти на UEBT в доставните си вериги от самото им създаване. С над 1,200 доставни вериги, това уникално начинание изисква завидни усилия. Като член на UEBT, Weleda допринася за запазването и устойчивата употреба на биоразнообразието. Още повече, ние сме установили различни социално-икономически практики във всички звена на доставните ни вериги и сме се погрижили всички социални стандарти да се спазват по време на добиването на нашите суровини. Подсигурили сме адекватен основен доход на всички наши партньори в доставните вериги и се стремим към дългосрочни партньорства с нашите доставчици - така гарантираме надеждно планиране за всички участващи страни.

Сертификат на UEBT: Добиване на суровини с уважение

Чрез събирането и отглеждането на растения и семена с уважение, Weleda допринася за тяхното запазване и помага на хората, чието препитание зависи от това.